Notice of Referendum Thursday 22 April 2021

Notice of Referendum Thursday 22 April 2021

News

Notice of Referendum Thursday 22 April 2021

Fógra maidir le Reifrinn Déardaoin, an 22 Aibreáin 2021

Referendum on Student Levy

On Thursday 22nd April you will be asked to vote in a referendum on whether or not you support the cancellation of the current Student Levy of €224 and approve its replacement with a new Student Levy of €140

The wording which will appear on the ballot, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with this motion:

“That with effect from 1st July, 2021 the members of NUI Galway Students’ Union approve the cancellation of the current Student Levy of €224 (adopted in 2006, updating a levy approved in 2003); and further approve its replacement with a new Student Levy of €140 (to be paid in that amount by full-time students and by part-time students on the Full-Time Equivalent basis) to create a Student Levy Fund with the total amount collected annually to be distributed on the basis of allocating 2.14% to Áras na Mac Léinn, 10% to CÉIM (to be paid to and administered by NUI Galway Students’ Union), 4.29% to Flirt FM, 17.86% to NUI Galway Clubs, 17.86% to NUI Galway Societies, 3.57% to the Projects Fund, 15.71% to the Student Health Unit, and 28.57% to NUI Galway Students’ Union; and also approve that the Student Levy of €140 adopted for the academic year 2021-2022 be increased thereafter in line with Consumer Price Index inflation.”

This referendum has been requested by 500 members of the Students’ Union in accordance with the Students’ Union Constitution, Article 16.

More information can be found on the Referendum on Student Levy FAQ’s HERE

Read our report on the NUI Galway Student Levy HERE

Read our report on the NUI Galway Sports Centre Levy HERE

Have more questions? Look out for our Q&A sessions on the SU Instagram page and come along to our Levy Referendum Zoom Info Session 7pm Mon 19th April – Join Zoom Meeting HERE (Meeting ID: 862 5524 7752 Passcode: 726951). You can also contact elections@su.nuigalway.ie

An Reifreann ar Thobhaigh Mac Léinn

Déardaoin, an 22 Aibreáin, iarrfar ort vótáil i reifreann ar cibé acu a thacaíonn nó nach dtacaíonn tú le cealú an Tobhaigh Mac Léinn €224 atá ann faoi láthair agus go gceadaíonn freisin Tobhach Mac Léinn nua €140

Is mar seo a leanas a chuirfear an cheist ort ar an ballóid, agus beidh ortsa freagra Tá / Níl a thabhairt uirthi:

An bhfuil tú ag toiliú leis an rún seo:

“Le héifeacht ón 1 Iúil 2021, go gceadaíonn baill Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh cealú an Tobhaigh Mac Léinn €224 atá ann faoi láthair (ar glacadh leis in 2006 le tobhach a ceadaíodh in 2003 a thabhairt cothrom le dáta); agus go gceadaíonn freisin Tobhach Mac Léinn nua €140 (suim a bheidh le híoc ina hiomláine ag mic léinn lánaimseartha agus a bheidh le híoc ag mic léinn pháirtaimseartha ar bhonn na Coibhéise Lánaimseartha) a úsáidfear le Ciste Tobhaigh Mac Léinn a bhunú óna ndáilfear an tsuim iomlán a bhaileofar gach bliain ar an mbonn seo a leanas: 2.14% ar Áras na Mac Léinn, 10% ar CÉIM (a bheidh le híoc le Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh agus a bheidh le riar ag Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh), 4.29% ar Flirt FM, 17.86% ar Chlubanna OÉ Gaillimh, 17.86% ar Chumainn OÉ Gaillimh, 3.57% ar Chiste na dTionscadal, 15.71% ar Aonad Sláinte na Mac Léinn, agus 28.57% ar Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh; agus go gceadaíonn freisin go ndéanfar an Tobhach Mac Léinn €140, ar glacadh leis don bhliain acadúil 2021-2022, a ardú ina dhiaidh sin de réir an ráta boilscithe a luaitear sa Phraghasinnéacs Tomhaltóirí.”

Tá an reifreann seo iarrtha ag 500 ball de Chomhaltas na Mac Léinn de bhun Airteagal 16 de Bhunreacht Chomhaltas na Mac Léinn.

Vote on Thursday 22 April 2021

Vótáil ar Déardaoin 22 Aibreáin 2021

www.nuigsuelections.com

Artice by
Joanna Brophy