SU Weekly Email 28 – 30th March 2023

SU Weekly Email 28 – 30th March 2023

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO 

 

Drag Race Tonight!

Our last fundraiser of the year is our Drag Race at 8pm tonight in Sult. There will be 8 amazing acts taking part and your hosts will be the fabulous Annie Naggins and Steven Sharpe. Get your ticket HERE. All proceeds go to Galway Rape Crisis Centre and Galway Simon Community.

 

Wellbeing Week

We’ve more events happening today and tomorrow for Wellbeing Week so give yourself a well deserved study break!

TODAY Thurs 30th March

 • 11:00 Free Tea/Coffee/Pastries at SU Síbín – while stocks last!
 • 13:10-13:50 Lunchtime Walk with the SU! Meet at the SU Office.
 • 18:30-19:30 Rescheduled Jigsaw FREE 5 A Day for Mental Health Online Workshop. Sign up HERE.
 • 20:00 SU Drag Race at Sult. Raising funds for the SU Charities. Get your €8 tickets HERE.

TOMORROW Friday 31st March

 • 10:00 International Trans Day of Visibility – pick up your free pronoun badges from the SU office while stocks last!
 • 10:00-15:00 Whack Vintage Clothes Pop Up in The Cube, Áras na Mac Léinn

 

Locker Clear Out Deadline

The deadline to clear out your locker and return the key to the SU Office is 5pm Friday 5th of May. Please leave the padlock on the locker and just return the key to the SU 10am-5pm Monday-Friday upstairs in Áras na Mac Léinn.

 

Lab Coat and Goggle Donation Drive

Unused lab coats and goggles taking up space in your house/locker? Donate them today! Recycle lab coats and goggles by donating them at the SU Office and SU Síbín before Thurs 4th May.

 

Exam Tips

Before the Exam

 • We all learn differently, try different study methods and find out what works for you.
 • Focus and systematically work through each topic, question by question.
 • Do past exam papers and practice questions.
 • If you need help with a topic – reach out to your classmates or your lecturer.
 • Know when your exams are – check out your personalised timetable on the University of Galway exams website.
 • Know what type of exam you will be sitting – open book, MCQ, 2 hour written paper etc. if you are unsure – ASK.

Minding Yourself

 • Take regular breaks during study.
 • Avoid burn out, sleep well, keep active and allow yourself to take time off.
 • Eat healthy
 • Set personal goals.
 • Take each day as it comes – don’t be disheartened if you have a bad exam or study isn’t going well.

 

Extra Study Space: Available Mon 3rd April – Thurs 4th May 08:00-22:00

Individual Study Spaces

 • Arts Science Building: SC002 Larmor Theatre, TB301, TB302, TB303 and TB307
 • Arts Millennium Building: AMB-G007, AMB-G008, 1005 and AMB-G034* (*available from Weds 12th April)

Group/Noisy Study Spaces

 • Cairnes Building: CA240, CA241 and CA116 behind reception
 • Computer Science Building: IT202 and IT203
 • Engineering Building: ENG-2034 and ENG-2035

 

Exam Jam Podcasts

There’s now 9 Exam Jam podcasts to listen to and get yourself ready for exam season! Listen in on Spotify HERE or SoundCloud HERE.

 

Easter Holiday Arrangements

 • SU Office closes 5pm Weds 5 April + reopens 10am Weds 12 April
 • SU Cloakroom + Síbín close 5pm Thurs 6 April + reopen 9am Tues 11 April
 • Library Closed Sat 8 + Sun 9 April. Reduced hours 10am-6pm Fri 6 + Mon 10 April
 • Reading Room open as usual

More Info on Easter Holiday Arrangements HERE.

 

Sin Issue 10

Issue 10 of Sin newspaper is out now HERE with all the University of Galway news you need to know.

 

Trip to the Aillwee Caves

ZooSoc presents a day trip to Aillwee Cave in the Burren, Co. Clare Wednesday 12th April. Tickets cost €17 per person and are available for purchase here: University of Galway – Societies – Product (nuigalway.ie). The cost covers a cave tour, birds of prey flying display and transport. The bus will be leaving from the Quadrangle at 10:00 am on Wednesday morning.

 

ENLIGHT COURSE: Researching Equity

This course is open to master students from ENLIGHT partner universities including University of Galway. Application Deadline 15th April. More info HERE.

 

Covid-19 among Students

Students who have had COVID are invited to participate in an anonymous online survey HERE that could help inform future policy and improve patient care/support for students of University of Galway.

 

Speak Out

Speak Out is an online anonymous reporting tool. You can report Bullying, Cyberbullying, Harassment, Discrimination, Hate Crime, Coercive Behaviour, Stalking, Assault, Sexual Harassment, Sexual Assault, and Rape. More info HERE.

 

First Year Student Research Opportunity

Are you a First Year Student (between the age of 18 and 23) in the University of Galway who would like a €20 voucher for participating in some research? We are investigating the Effects of a Digital Wellness App Awareness of Mental Health Services, Burnout & Depression. Link HERE for info.

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@nuigalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok, Snapchat and Twitter.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO

 

Rás Draig Anocht!

Is é an ócáid tiomsaithe airgid den mbliain atá againn ná an Rás Draig a bheidh againn ag 8i.n. anocht i Sult. Beidh 8 dtaibheoir iontacha ag glacadh páirte agus is iad Annie Naggins agus Steven Sharpe na hóstaigh iontacha a bheidh agat. Faigh do thicéad saor in aisce ANSEO. Téann an t-airgead ar fad a bhaileofar chuig Ionad Géarchéime um Éigniú na Gaillimhe agus Clann Shíomóin na Gaillimhe.

 

An tSeachtain Fholláine

Tá níos mó imeachtaí ar siúl againn inniu agus amárach don tSeachtain Folláine. Mar sin de, tabhair sos staidéir duit féin atá tuillte go maith agat!

INNIU Déardaoin 30 Márta

 • 11:00 Tae/Caife/Cístí Saor in Aisce ag Síbín Chomhaltas na Mac Léinn – fad a bheidh siad i stoc!
 • 13:10- 13:50 Siúlóid Am Lóin le Comhaltas na Mac Léinn! Cás le chéile in Oifig Chomhaltas na Mac Léinn.
 • 18:30-19:30 Ceardlann Ar Líne de chuid Jigsaw – 5 Rud in Aghaidh an Lae don Mheabhairshláinte – Athsceidealaithe Cláraigh
 • 20:00 Rás Draig Chomhaltas na Mac Léinn ag Sult. Airgead á bhailiú do Charthanais Chomhaltas na Mac Léinn. Faigh do thicéid €8

AMÁRACH Dé hAoine 31 Márta

 • 10:00 Lá Idirnáisiúnta Tras–Infheictheachta – tóg do shuaitheantais forainm saor in aisce ó oifig Chomhaltas na Mac Léinn fad is a bheidh siad i stoc!
 • 10:00-15:00 Pop-Up Edam Seanré Whack sa Chiúb, Áras na Mac Léinn

 

Spriocdháta le Locair a Ghlanadh Amach

Is é an spriocdháta chun do locar a ghlanadh amach agus an eochair a thabhairt ar ais d’Oifig Chomhaltas na Mac Léinn ná 5i.n. Aoine 5 Bealtaine. Fág an glas fraincín ar an locar agus ná fág ach an eochair ar ais chuig Oifig Chomhaltas na Mac Léinn 10r.n. -5i.n. Luan – Aoine thuas staighre in Áras na Mac Léinn.

 

Feachtas Tiomsaithe Cóta Saotharlainne agus Spéaclaí Cosanta

Cótaí saotharlainne agus spéaclaí cosanta nach bhfuil in úsáid agus tú ag tógáil spáis i do theach/locar? Deonaigh inniu iad! Déan athchúrsáil ar chótaí saotharlainne agus spéaclaí cosanta trí iad a dheonú ag Oifig Chomhaltas na Mac Léinn agus ag Síbín Chomhaltas na Mac Léinn roimh Dhéardaoin 4 Bealtaine.

 

Leideanna Scrúdaithe

 

Roimh an Scrúdú

 • Foghlaimímid go léir ar bhealach difriúil, bain triail as modhanna staidéir éagsúla agus faigh amach cad a oireann duit.
 • Dírigh agus oibrigh go córasach trí gach topaic, ceist ar cheist.
 • Déan iarpháipéir scrúdaithe agus bí ag cleachtadh ceisteanna.
 • Má theastaíonn cúnamh uait le topaic – déan teagmháil le do páirtithe ranga nó le do léachtóir.
 • Bíodh a fhios agat cathain a bheidh do scrúduithe ar siúl – féach ar d’amchlár pearsantaithe ar shuíomh gréasáin scrúduithe Ollscoil na Gaillimhe.
 • Bíodh a fhios agat cén cineál scrúdaithe a bheidh tú ag tabhairt faoi – leabhar oscailte, MCQ, páipéar scríofa 2 uair an chloig srl. mura bhfuil tú cinnte – CUIR CEIST.

 

Ag Tabhairt Aire Duit Féin

 • Tóg sosanna rialta i rith staidéir.
 • Seachain cloíteacht, codail go maith, coinnigh gníomhach agus lig duit féin am a thógáil saor.
 • Ith go sláintiúil.
 • Socraigh spriocanna pearsanta.
 • Tóg gach lá de réir mar a thagann sé – ná bíodh lagmhisneach ort má bhíonn drochscrúdú agat nó mura bhfuil staidéar ag dul go maith.

 

Spás Staidéir Bhreise: Ar fáil Luan 3 Aibreán – Déardaoin 4 Bealtaine 08:00-22:00

Spásanna Staidéir Aonair

 • Foirgneamh na nDán / na hEolaíochta: SC002 Amharclann Larmor, TB301, TB302, TB303 agus TB307
 • Áras Dán na Mílaoise: AMB-G007, AMB-G008, 1005 and AMB-G034* (ar fáil ón 12 Aibreán)

Spásanna Staidéir Grúpa/Torannacha

 • Áras Cairnes: CA240, CA241 agus CA116 taobh thiar den bhfáiltiú
 • Foirgneamh Eolaíocht Ríomhaireachta: IT202 agus IT203
 • Foirgneamh Innealtóireachta: ENG-2034 agus ENG-2035

 

Podchraoltaí Exam Jam

Tá 9 bpodchraoladh Exam Jam ann anois le héisteacht leo agus tú féin a ullmhú do shéasúr na scrúduithe! Éist isteach ar Spotify ANSEO nó ar SoundCloud ANSEO.

 

Socruithe Saoire na Cásca

 • Dúnann Oifig Chomhaltas na Mac Léinn 5i.n. Dé Céadaoin 5 Aibreán + athosclóidh Oifig na Mac Léinn 10r.n. ar an gCéadaoin 12 Aibreán
 • Dúnfaidh Seomra na gCótaí Chomhaltas na Mac Léinn + Síbín 5i.n. Déardaoin 6 Aibreán + athoscailt 9r.n. ar an Máirt 11 Aibreán
 • Leabharlann Dúnta Satharn 8 + Domhnach 9 Aibreán. Uaireanta laghdaithe 10r.n.-6i.n. Aoine 6 + Luan 10 Aibreán
 • Seomra Léitheoireachta ar oscailt mar is gnách

Tuilleadh Eolais ar Shocruithe Saoire na Cásca ANSEO.

 

 

Sin Eagrán 10

Tá eagrán 10 den nuachtán Sin ar fáil anois ANSEO anois agus nuacht uile Ollscoil na Gaillimhe ann atá ag teastáil uait.

 

Turas go Pluaiseanna na hAille Buí

Cuireann ZooSoc turas lae i láthair chuig Pluais na hAille Buí sa Bhoirinn, Co. An Chláir: ar an gCéadaoin 12 Aibreán. Cosnaíonn ticéid € 17 an duine agus tá siad ar fáil le ceannach anseo: Ollscoil na Gaillimhe – Cumainn – Táirge (nuigalway.ie). Clúdaíonn an costas turas uaimhe, taispeáint eitilte éin chreiche agus iompar. Beidh an bus ag fágáil ón gCearnóg ag 10:00r.n. maidin Dé Céadaoin.

 

CÚRSA ENLIGHT: Taighde a dhéanamh ar Chothromas

Tá sé seo oscailte do mhic léinn máistreachta ó ollscoileanna comhpháirtíochta ENLIGHT, lena n-áirítear Ollscoil na Gaillimhe. Spriocdháta d’Iarratais – 15 Aibreán. Tuilleadh eolais ANSEO.

 

Covid -19 i measc Mac Léinn

Tugtar cuireadh do mhic léinn a raibh COVID orthu páirt a ghlacadh i suirbhé ar líne gan ainm  ANSEO a d’fhéadfadh cabhrú mar bhonn eolais do bheartas amach anseo agus cúram othar / tacaíocht a fheabhsú do mhic léinn Ollscoil na Gaillimhe.

 

Speak Out

Is uirlis tuairiscithe gan ainm ar líne é Speak Out. Is féidir leat Bulaíocht, Cibearbhulaíocht, Ciapadh, Idirdhealú, Coireacht Fuatha, Iompar Comhéigeanach, Stalaireacht, Ionsaí, Gnéaschiapadh, Ionsaí Gnéis agus Éigniú a thuairisciú. Tuilleadh eolais ANSEO.

 

Deis Taighde do Mhic Léinn na Chéad Bhliana

An Mac Léinn na Chéad Bhliana tú (idir 18 agus 23 bliana d’aois) in Ollscoil na Gaillimhe ar mhaith leat dearbhán €20 as páirt a ghlacadh i bpíosa taighde? Táimid ag fiosrú Éifeachtaí Aip Folláine Dhigitigh, Feasacht ar Sheirbhísí Meabhairshláinte, Cloíteacht & Dúlagar. Nasc ANSEO le haghaidh eolais.

 

Contact Us / Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@nuigalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘is maith liom’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar Facebook Instagram Tik Tok, Snapchat agus Twitter.

 

 

Artice by
Joanna Brophy