Chris Stewart

Postgraduate Research Officer
 

The Postgraduate Research Officer is responsible for developing Students’ Union policy on research postgraduate issues and lobbying for improved induction, training, services and facilities for research postgraduate students. They work closely with the Vice-President/Education Officer on research postgraduate related issues and encourage research postgraduate involvement in the Union and in University life.

Hi, my name is Chris Stewart, and I am your Postgraduate Research Officer for 2023-24. I’m in my third year of my PhD in Palaeoclimatology in the School of Geography and Archaeology; while that certainly keeps me busy, I couldn’t be more excited to represent over 1,000 researchers at our institution. Previously, I was a Class Representative in my MSc programme here as well as for Geography PhDs. Postgraduate researchers fulfil unique and myriad roles at our University, and it is paramount that our voices are heard through the Students’ Union and the Postgraduate Workers Organization. Let’s make change happen!

 

Tá Oifigeach na nIarchéimithe i mbun Taighde freagrach as beartas Chomhaltas na Mac Léinn a fhorbairt maidir le hábhair a théann i bhfeidhm ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime taighde agus as stocaireacht a dhéanamh ar son ionduchtú, oiliúint, seirbhísí agus áiseanna níos fearr do mhic léinn ar chúrsa iarchéime taighde. Oibríonn an toifigeach i ndlúthchomhar leis an Leas-Uachtarán/Oifigeach Oideachais ar ábhair a théann i bhfeidhm ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime taighde agus spreagann sí rannpháirtíocht na mac léinn sin sa Chomhaltas agus i saol na hOllscoile.

Haigh, a chairde, Chris Stewart an t-ainm atá orm agus is mise a bheidh mar Oifigeach na nIarchéimithe i mbun Taighde do 2023/24. Táim sa tríú bliain de PhD sa Phailéichlíomeolaíocht i Scoil na Tíreolaíochta agus na Seandálaíochta. Cé go bhfuilim gnóthach i gceart leis sin, táim millteanach tógtha a bheith mar ionadaí thar ceann breis agus 1,000 taighdeoir ar an institiúid seo againne. Chaith mé tréimhse roimhe seo mar Ionadaí Ranga don chlár MSc a raibh mé air agus mar Ionadaí ag lucht PhD sa Tíreolaíocht. Is iomaí ról faoi leith atá ag taighdeoirí iarchéime ar an Ollscoil seo againne agus tá sé iontach tábhachtach go gcluinfear uainn i gComhaltas na Mac Léinn agus in Eagraíocht na nOibrithe Iarchéime. Déanaimis beart de réir briathair!

 

Contact

Phone: 091 493 570

Mobile: 083 310 0127