Referendum on Constitutional Amendment proposed by Students’ Union Executive Committee

On Thursday 12 March 2015 you will be asked to vote in a referendum on whether or not to approve an amendment to article 17 of the Students’ Union Constitution as proposed by the Executive Committee.

The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following constitutional amendment which has been proposed by the Students’ Union Executive Committee:

At Article 17.C replace “Students Union Executive” with “the Board of Trustees as members of the Company”.

Delete Article 17.D in its entirety and re-designate the subsequent sub-articles accordingly.

At the end of the current Article 17.E (to be re-designated 17.D) insert the following new provision:

Once deemed elected, the incoming President of the Students’ Union shall be a non-voting attendee at the Board of Directors until s/he commence his/her term of office as President.

This referendum has been requested by 500 members of the Students’ Union in accordance with the Students’ Union Constitution, Article 16.

Reifreann chun an Bunreacht a leasú a mhol Coiste Feidhmiúcháin Chomhaltas na Mac Léinn:

Déardaoin, an 12 Márta 2015, iarrfar ort vótáil i reifreann ar cibé acu a ghlacfaidh nó nach nglacfaidh togra chun Alt 17 Bhunreacht Comhaltas na Mac Léinn a leasú a mhol Coiste Feidhmiúcháin.

Is mar seo a leanas a chuirfear an cheist ort ar an bpáipéar ballóide, agus beidh ortsa freagra Tá / Níl a thabhairt uirthi:

An bhfuil tú ag toiliú leis an togra chun an Bunreacht a leasú a mhol Coiste Feidhmiúcháin Chomhaltas na Mac Léinn:

Ag Alt 17.C, go gcuirfear “Bord na nIontaobhaithe mar chomhaltaí den Chuideachta” in ionad “Coiste Feidhmiúcháin Chomhaltas na Mac Léinn”.

Go scriosfar Alt 17.D ina iomláine agus go ndéanfar na fo-ailt ina dhiaidh a athuimhriú dá réir.

Go gcuirfear an fhoráil nua seo a leanas isteach ag deireadh Alt 17.E mar atá faoi láthair (a athuimhreofar mar 17.D):

“Beidh Uachtarán nuathofa Chomhaltas na Mac Léinn ina d(h)uine den lucht freastail gan cheart vótála ag cruinnithe de Bhord na Stiúrthóirí go dtí go gcuirfear tús lena t(h)éarma mar an Uachtarán.”

Tá an reifreann seo iarrtha ag 500 ball de Chomhaltas na Mac Léinn, de bhun Alt 16 de Bhunreacht Chomhaltas na Mac Léinn.

REFERENDUM RESULT