March 2024

Month Archives

SU Weekly Email 28 – 28th March 2024

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Vote Today!

Vote online 10am-8pm today on www.yourspace.universityofgalway.ie

 • Ethnic Minorities Officer
 • Postgraduate Taught Officer*

*Only registered Postgraduate Students may vote in this election

List of candidates are HERE.

 

Sin Issue 6

Our last issue of Sin newspaper is out now HERE with all the news you need to know from campus and beyond!

 

SU Election Results So Far!

 • Full Time Officer and Referendum Results are HERE
 • Part Time Officer Results are HERE
 • Nominations for SU Clubs Captain for 2024/25 will reopen in September. If you’re interested in running for this position contact studentsunion@universityofgalway.ie to be kept in the loop!

 

Donate Don’t Dump!

If you’re moving out soon and have any of the following items that you no longer need please consider donating them to the following appeals:

 1. Lab Coats and Goggles can be donated in the SU Office until 5pm Fri 3rd of May. These will be passed on to students who need them in September.
 2. New, unused, in-date personal care and household cleaning essentials can be donated at the SU Office until 5pm Fri 26th April for our Hygiene Hub appeal. More info HERE.
 3. Clothes, Bed Linen, Towels, Shoes, Jewellery and Kitchen Utensils can be donated at our Galway Simon Community Collection Day 11am-3pm Fri 26th April in The Large Acoustic Room downstairs in Áras na Mac Léinn
 4. Adult Running Shoes and Raincoats can be donated to Galway Sanctuary Runners so that refugees and people seeking international protection can join their community running group. More info HERE.
 5. Bikes – If you’ve an old bike in good condition, An Mheitheal Rothar would love to give it a new lease of life. The finished bikes are sold at affordable prices or donated to those in need, such as refugees. More info HERE.

 

Locker Key Return Deadline

The deadline to return your locker key is 5pm Friday 3rd of May. Please return your locker key to the SU Office upstairs in Áras na Mac Léinn (you can leave the lock on your locker!). Items left in lockers after the deadline will be recycled, donated to charity or disposed of.

 

National Student Accommodation and Commuter Survey

Take the National Student Accommodation and Commuter Survey HERE and you could win: €250 Harvey Norman Voucher, Tickets to Wild Roots Festival, €150 Ticketmaster Voucher or a €100 One4All Voucher!

 

Give Blood in Galway this April

Clybaun Hotel

 • 15:50-20:10 Tues 2nd April
 • 15:50-20:10 Weds 3rd April
 • 15:50-20:10 Thurs 4th April
 • 11:30-15:10 Sun 7th April

Menlo Park Hotel

 • 15:50-20:10 Tues 9th April
 • 15:50-20:10 Weds 10th April
 • 15:50-20:10 Thurs 11th April

Check your eligibility and book your appointment HERE.

 

Speak Out

Speak Out is an online anonymous reporting tool available to all students and staff to disclose incidents of bullying, cyberbullying, harassment, discrimination, hate crime, coercive behaviour/ control, stalking, assault, sexual harassment, sexual assault, and rape. The Speak Out tool is available HERE.

 

Caffeine as a Therapeutic Option for Alzheimer’s Disease

If you have 20 minutes, please take part in an online questionnaire HERE that is surveying the caffeine consumption habits of people in Ireland to help us understand its effects on cognition. All are welcome to take part!

 

Exams 101

Galway Exams 101 covers a range of themes and offers Library Workshops, Podcasts, Coffee Mornings an Exams Webinar, and online resources to ensure you have everything you need ahead of semester 2 exams. More info is available HERE.

 

Easter Holidays

Teaching ends today Thursday 28th of March. You can find the University Academic Calendar HERE.

 • The Students’ Union Office will close 5pm TODAY Thurs 28th March and reopen 10am Thurs 4th April.
 • Sult will be closed on Fri 29th of March and will reopen 8.30am Tues 2nd April.
 • The SU Shop will be closed Fri 29th of March and reopens Tues 2nd April.
 • Smokey’s Café will be closed Fri 29th of March and reopens Tues 2nd April.
 • The SU Cloakroom will close 5pm TODAY Thurs 28th of March and reopen 9am Tues 2nd April.
 • The SU Síbín will close 5pm TODAY Thurs 28th of March and reopen 9am Tues 2nd April.
 • The James Hardiman Library will be open 10am-6pm Fri 29th March, closed Sat 30th March, closed Sun 31st March and open 8.30am-10pm Mon 1st April.
 • The Reading Room will be open as normal 7am-2.30am every day.
 • The Student Health Unit will be closing Thurs 6th April-Mon 10th April inclusive. For urgent/emergency medical issues during this time please go to their website for services which are available – please note there is a charge for these services.

Happy Easter!

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and Twitter.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Vótáil Inniu!!

Vótáil ar líne 10r.n.-8i.n. inniu ar www.yourspace.universityofgalway.ie

 • Oifigeach na Mionlach Eitneach
 • Oifigeach na nIarchéimithe Teagasctha*

*Ní féidir ach le Mic Léinn Iarchéime cláraithe vóta a chaitheamh sa toghchán seo

Liosta na n-iarrthóirí ANSEO.

 

Eagrán 6 de Sin

Tá ár n-eagrán deireanach de nuachtán Sin amach ANSEO anois leis an nuacht uile an champais agus níos faide i gcéin atá ag teastáil uait!

 

Torthaí Toghcháin Chomhaltas na Mac Léinn go dtí seo!

 • Tá Oifigeach Lánaimseartha agus Torthaí Reifrinn ANSEO
 • Tá Torthaí do na hOifigigh Pháirtaimseartha ANSEO
 • Athosclófar ainmniúcháin do Chaptaen Chlubanna Chomhaltas na Mac Léinn do 2024/25 i mí Mheán Fómhair. Má tá suim agat seasamh sa toghchán don phost seo déan teagmháil le studentsunion@universityofgalway.ie le bheith coinnithe ar an eolas!

 

Deonaigh, Ná Dumpáil!

Má tá tú ag bogadh amach go luath agus má tá aon cheann de na nithe seo a leanas agat nach dteastaíonn uait a thuilleadh smaoinigh ar iad a thabhairt do na feachtais seo a leanas:

 1. Is féidir Cótaí Saotharlainne agus Spéaclaí Cosanta  a dheonú in Oifig Chomhaltas na Mac Léinn go dtí 5i.n. Aoine, an 3 Bealtaine. Cuirfear iad seo ar aghaidh chuig mic léinn a mbeidh siad ag teastáil uathu i mí Mheán Fómhair.
 2. Is féidir earraí cúraim phearsanta agus táirgí glantacháin tí nua, neamhúsáidte agus ag teacht leis a dáta  a dheonú in Oifig Chomhaltas na Mac Léinn go dtí 5i.n. Aoine, an 26 Aibreán dár bhfeachtas don Mhol Sláinteachais. Níos mó eolaisANSEO.
 3. Is féidir Éadaí, Línéadach Leapa, Tuáillí, Bróga, Seodra agus Uirlisí Cistine a dheonú ag ár Lá Bailiúcháin do Chlann Shíomóin na Gaillimhe agn.-3i.n. Aoine, an 26 Aibreán i The Large Acoustic Room thíos staighre in Áras na Mac Léinn
 4. Is féidir Bróga Reathaíocht agus Cótaí Báistí do Dhaoine Fásta a dheonú ar Galway Sanctuary Runners ionas gur féidir le dídeanaithe agus daoine atá ag lorg cosaint idirnáisiúnta a bheith páirteach ina ngrúpa reatha pobail.Níos mó eolais ANSEO.
 5. Rothair – Má tá seanrothar le bail mhaith air, ba bhreá leis An Mheitheal Rothar beocht a chur iontu arís. Díoltar na rothair chríochnaithe ar phraghsanna inacmhainne nó bronntar iad orthu siúd atá i ngátar, amhail dídeanaithe. Níos mó eolaisANSEO.

 

Spriocdháta le haghaidh Eochracha do Locair a Thabhairt ar ais

Is é an spriocdháta chun d’eochair locair a thabhairt ar ais ná 5i.n. Aoine,  an 3 Bealtaine. Cuir d’eochair locair ar ais chuig Oifig Chomhaltas na Mac Léinn thuas staighre in Áras na Mac Léinn (is féidir leat an glas a fhágáil ar do locair!). Déanfar earraí a fhágfar i locair tar éis an spriocdháta a athchúrsáil, a bhronnadh ar charthanacht nó a dhiúscairt.

 

Suirbhé Náisiúnta Cóiríochta agus Comaitéireachta do Mhic Léinn

Déan Suirbhé Náisiúnta Cóiríochta agus Comaitéireachta do Mhic Léinn ANSEO agus d’fhéadfá a bheith san iomaíocht le ceann amháin de na duaiseanna seo a bhuachan: Dearbhán €250 Harvey Norman, Ticéid do Wild Roots Festival, Dearbhán €150 do Ticketmaster nó Dearbhán One4All ar fiú €100 é!

 

Tabhair Fuil i nGaillimh i mí Aibreáin

Óstán an Chlaí Bháin

 • 15:50-20:10 Dé Máirt, an 2 Aibreán
 • 15:50-20:10 Dé Céadaoin, an 3 Aibreán
 • 15:50-20:10 Déardaoin, an 4 Aibreán
 • 11:30-15:10 Dé Domhnaigh, an 7 Aibreán

Óstán Pháirc Mhionlaigh

 • 15:50-20:10 Dé Máirt, an 9 Aibreán
 • 15:50-20:10 Dé Céadaoin, an 10 Aibreán
 • 15:50-20:10 Déardaoin, an 11 Aibreán

Seiceáil d’incháilitheacht agus cuir do choinne in áirithe ANSEO.

 

Speak Out

Is uirlis tuairiscithe gan ainm ar líne é Speak Out atá ar fáil do gach mac léinn agus ball foirne chun eachtraí bulaíochta, cibearbhulaíochta, ciaptha, idirdhealaithe, coireachta fuatha, iompar/ rialú comhéigneach, stalcaireacht, ionsaí, ciapadh gnéasach, ionsaí gnéis, agus éigniú a nochtadh. Tá an uirlis Speak Out ar fáil ANSEO.

 

Caiféin mar Rogha Teiripeach le haghaidh Galar Alzheimer

Má tá 20 nóiméad agat, glac páirt i gceistneoir ar líne ANSEO atá ag déanamh suirbhéireachta ar nósanna úsáide caiféine ag daoine in Éirinn chun cabhrú linn a éifeachtaí ar chognaíocht a thuiscint. Tá fáilte roimh chách páirt a ghlacadh!

 

Scrúduithe Gaillimhe 101

Clúdaíonn Scrúduithe na Gaillimhe 101 réimse téamaí agus cuireann siad Ceardlanna Leabharlainne, Podchraoltaí, Maidineacha Caife, Seimineár Gréasáin Scrúduithe, agus acmhainní ar líne ar fáil chun a chinntiú go bhfuil gach rud a theastaíonn uait agat roimh scrúduithe sheimeastar 2. Tá tuilleadh eolais ar fáil ANSEO.

 

Saoire na Cásca

Críochnaíonn an teagasc inniu, Déardaoin, an 28 Márta. Is féidir Féilire Acadúil na hOllscoile a fháil ANSEO.

 • Dúnfar Oifig Chomhaltas na Mac Léinn n. INNIU Déardaoin, an 28 Márta agus athosclóidh sí 10r.n. Déardaoin, an 4 Aibreán.
 • Beidh Sult dúnta Dé hAoine, an 29 Márta agus athosclófar é 8.30r.n. Dé Máirt, an 2 Aibreán.
 • Beidh Siopa Chomhaltas na Mac Léinndúnta Dé hAoine, an 29 Márta agus athosclófar é Dé Máirt, an 2 Aibreán.
 • Dúnfar Caifé Smokey’sDé hAoine, an 29 Márta agus athosclófar é Dé Máirt, an 2 Aibreán.
 • Dúnfar Seomra Cótaí Chomhaltas na Mac Léinn n. INNIU Déardaoin, an 28 Márta agus athosclóidh sé 9r.n. Dé Máirt, an 2 Aibreán.
 • Dúnfar Síbín Chomhaltas na Mac Léinn n. INNIU Déardaoin, an 28 Márta agus athosclóidh sé 9r.n. Dé Máirt, an 2 Aibreán.
 • Beidh Leabharlann Uí hArdagáinar oscailt 10r.n. -6i.n. Dé hAoine, an 29 Márta, dúnta Dé Sathairn, an 30 Márta, dúnta Dé Domhnaigh, an 31 Márta agus oscailte 8.30r.n. -10i.n. Dé Luain, an 1 Aibreán.
 • Beidh an Seomra Léitheoireachta ar oscailt mar is gnách 7r.n.-2.30r.n. gach lá.
 • Beidh Aonad Sláinte na Mac Léinn ag dúnadh Déardaoin, an 6 Aibreán – an 10 Aibreán san áireamh. I gcás saincheisteanna leighis práinneacha/éigeandála i rith na tréimhse seo téigh chuig a suíomh gréasáinle haghaidh seirbhísí atá ar fáil – tabhair faoi deara go ngearrtar táille ar na seirbhísí seo.

Beannachtaí na Cásca!

 

Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@universityofgalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘like’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar  Facebook Instagram Tik Tok agus Twitter.

 

Easter Holidays

News

Easter Holidays | Saoire na Cásca

Teaching ends Thursday 28th of March. You can find the University Academic Calendar HERE.

 • The Students’ Union Office will close 5pm Thurs 28th March and reopen 10am Thurs 4th April.
 • Sult will be closed on Fri 29th of March and will reopen 8.30am Tues 2nd April.
 • The SU Shop will be closed Fri 29th of March and reopens Tues 2nd April.
 • Smokey’s Café will be closed Fri 29th of March and reopens Tues 2nd April.
 • The SU Cloakroom will close 5pm Thurs 28th of March and reopen 9am Tues 2nd April.
 • The SU Síbín will close 5pm Thurs 28th of March and reopen 9am Tues 2nd April.
 • The James Hardiman Library will be open 10am-6pm Fri 29th March, closed Sat 30th March, closed Sun 31st March and open 8.30am-10pm Mon 1st April.
 • The Reading Room will be open as normal 7am-2.30am every day.
 • The Student Health Unit will be closing Thurs evening 28th March and will reopen 9am Weds 3rd April. For urgent/emergency medical issues during this time please go to their website for services which are available – please note there is a charge for these services.

Happy Easter! | Beannachtaí na Cásca oraibh!

 

SU Weekly Email 27 – 21st March 2024

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Vote Today!

Vote online 10am-8pm today Thurs 21st March at www.yourspace.universityofgalway.ie to elect your SU

 • Leas Uachtarán don Ghaeilge | VP for Irish Language (list of candidates HERE)
 • Clubs Captain* (list of candidates HERE)
 • Societies Chair* (list of candidates HERE)

*PLEASE NOTE: Only Club Captains + Society Auditors may vote in each of these elections. 1 vote per club/society.

Full Time Officer Election + SU Referendum Results are HERE.

 

Hygiene Hub Donation Drive Tomorrow

Our March Hygiene Hub donation drive is 10am-5pm tomorrow Fri 22nd of March at the SU Office. We’re looking for new, unused, in-date personal care and household cleaning essentials – including deodorant, shower gel, shampoo, make-up, nappies, toilet roll, laundry detergent and surface cleaner. If you use a particular item, chances are someone else needs it too. Donation FAQ’s here. Your donations will go to The Hygiene Hub’s community partners in Galway who include COPE Galway, Galway Simon Community and Galway Traveller Movement.

 

Lab Coat Donation Drive

Have a lab coat or goggles that you no longer need? Donate them at the SU Office upstairs in Áras na Mac Léinn by 5pm Fri 3rd of May. We will pass them on to other students in September.

 

Get your Free MMR Vaccine Today

MMR FREE Vaccine Catch Up Clinic 10am-3pm today Thurs 21st March in G067 in the Arts Millennium Building. Measles is a highly infectious disease that can cause serious complications, particularly in children under age of 12 months, pregnant people + the immunosuppressed.

 

Reading Week Survey

Please take a minute to complete our short survey about Reading Week HERE.

 

Free Pizza at Library Focus Groups

The Library is holding two student focus groups in early April and want to hear from you! Take a quick study break to tell them what you think about the Library and how they can improve their services. Sign up here. Free pizza will be provided and all participants will be in with a chance to win a €100 voucher.

 

Interested in Gaining an International Experience as part of your Degree?

ENLIGHT is a European Alliance of ten universities. Our goal is to create an open space for learning to gain access to the best courses and teaching offer in all disciplines across our ten ENLIGHT universities. ENLIGHT offers University of Galway students blended modules in our Partner Universities listed here. Most of these modules offer a funded study week in an ENLIGHT University – a great opportunity to study with international students. For more info contact ENLIGHT@universityofgalway.ie. To apply please complete online application form by 12th April 2024.

 

March to the Arch this Saturday

Galway Communities Against Racism are joining together this Saturday 23rd of March for the “March to the Arch” to mark International Day for the Elimination of Racial Discrimination. Gather at 2pm at the Cathedral and walk to Spanish Arch for 3pm.

 

Holi festival this Sunday
Celebrate the Indian Holi Festival with India Society 12pm-4pm this Sunday 24th March on College Green. Tickets available here. Includes delicious food. Be sure to come in clothes you are happy to get covered in colourful powder paint.

 

Orchestra Society Concert

Join Orchestra Society for their Spring Concert 8pm-9pm this Saturday 23rd March in St Nicholas’ Collegiate Church. Tickets available here

 

Student Survey Deadline 5pm Mon 25th March

Complete the Student Voice survey HERE and share your insights into various aspects of campus life. Over the years, your feedback has helped to secure additional resources for students including: microwaves, seating, social spaces, student car parking, study pods and financial support. You could be in with a chance to win one of 3 x €100 SU Cards, and many more great prizes.

 

Speak Out

Speak Out is an online anonymous reporting tool available to all students and staff to disclose incidents of bullying, cyberbullying, harassment, discrimination, hate crime, coercive behaviour/ control, stalking, assault, sexual harassment, sexual assault, and rape. The Speak Out tool is available HERE.

 

Megatrends Conference (student-led)

The Megatrends Conference includes student-led presentations on the world’s most significant long-term trends in society, technology, climate or demography; it’s open for everyone to join. It takes place 5pm-7pm Weds 27th March in the Biz Hub event room CA239e in the Cairnes Building. More info from yixin.qiu@universityofgalway.ie

 

Drowsiness 24hr Study Effects on Driving

We are looking for participants to take part in our exciting 24 hours driving project. You will be paid €290 (gross) for driving a car simulator 6-7 times during your stay. There is lots of breaks, hot and cold food, and Netflix to watch. If you are interested in taking part, or want more information, go into this form HERE.

 

Galway Exams 101 is back!

Galway Exams 101 covers a range of themes and offers Library Workshops, Podcasts, Coffee Mornings an Exams Webinar, and online resources to ensure you have everything you need ahead of semester 2 exams. More info is available HERE.

 

Hubble Living Petition

Please take a minute to sign the petition HERE calling on Hubble Living to reverse its massive rent increase for students in Galway.

 

Beer Run on Monday

Join Galway Bay Brewery Running Club at 7pm on Monday 25th of March at the Oslo in Salthill for a social 5km run with a free beer at the end. All welcome and bag drop available.

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and Twitter.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

Vótáil Inniu!!

Vótáil ar líne 10r.n.-8i.n. inniu Déardaoin, an 21 Márta ag  www.yourspace.universityofgalway.ie chun do Chomhaltas na Mac Léinn a thoghadh

 • Leas-Uachtarán don Ghaeilge (liosta na n-iarrthóirí ANSEO)
 • Captaen na gClubanna* (liosta na n-iarrthóirí ANSEO)
 • Cathaoirleach na gCumann* (liosta na n-iarrthóirí ANSEO)

*TABHAIR FAOI DEARA: Ní fhéadfaidh ach Captaen na gClubanna + Iniúchóirí na gCumann vóta a chaitheamh i ngach ceann de na toghcháin seo. 1 vóta in aghaidh an chlub/chumainn.

Tá Toghchán Oifigeach Lánaimseartha + Torthaí Reifrinn Chomhaltas na Mac Léinn ANSEO.

 

Feachtas Deonacháin an Mhoil Shláinteachais – Amárach

Beidh ár bhfeachtas deonacháin mí an Mhárta eile don Mhol Sláinteachais ag 10r.n.-5i.n. amárach, Dé hAoine, an  22 Márta ag Oifig Chomhaltas na Mac Léinn.  Táimid ag lorg earraí cúram pearsanta nua, neamhúsáidte agus earraí bunúsacha glanta tí – lena n-áirítear díbholaíoch, glóthach chithfholctha, seampú, smideadh, clúidíní, rolla leithris, glantach níocháin agus glantóir dromchla. Má úsáideann tú earra ar leith, tá seans go mbeidh sé de dhíth ar dhuine eile freisin. Ceisteanna Coitianta maidir le Deonachán anseo. Rachaidh do thabhartais chuig comhpháirtithe pobail an Mhoil Sláinteachais I nGaillimh, lena n-áirítear Cope Galway, Clann Shíomóin na Gaillimhe agus Gluaiseacht Lucht Siúil na Gaillimhe.

 

Feachtas Tiomsaithe Cótaí Saotharlainne

An bhfuil cóta saotharlainne nó gloiní cosanta agat nach bhfuil gá agat dóibh a thuilleadh? Tabhair isteach iad ag Oifig Chomhaltas na Mac Léinn thuas staighre in Áras na Mac Léinn faoi 5i.n. Aoine, an 3 Bealtaine. Cuirfimid ar aghaidh chuig mic léinn eile iad i mí Mheán Fómhair.

 

Faigh do Vacsaín MMR Saor in Aisce Inniu

Clinic Vacsaíne MMR SAOR IN AISCE 10r.n.-3i.n. inniu Déardaoin, an 21 Márta i G067 in Áras Dán na Mílaoise. Is galar an-tógálach í an bhruitíneach a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le haimhréidheanna tromchúiseacha, go háirithe i leanaí faoi bhun 12 mhí d’aois, mná torracha + daoine imdhíon-sochta.

 

Suirbhé ar Sheachtain na Léitheoireachta

Glac nóiméad, le do thoil, chun ár suirbhé gairid faoi Sheachtain na Léitheoireachta a chomhlánú ANSEO.

 

Píotsa Saor in Aisce ag Grúpaí Fócais Leabharlainne

Tá dhá fhócasghrúpa mac léinn á reáchtáil ag an Leabharlann go luath i mí Aibreáin agus ba mhaith linn cloisteáil uait! Glac sos staidéir thapa chun insint dóibh cad a cheapann tú faoin Leabharlann agus conas is féidir leo a gcuid seirbhísí a fheabhsú. Cláraigh anseo. Cuirfear píotsa saor in aisce ar fáil agus beidh seans ag na rannpháirtithe ar fad dearbhán €100 a bhuachan.

 

An bhfuil suim agat Eispéireas Idirnáisiúnta a fháil mar chuid de do Chéim?

Comhghuaillíocht Eorpach de dheich n-ollscoil ar leith is ea ENLIGHT . Is é ár gcuspóir spás oscailte a chruthú don fhoghlaim le gur féidir rochtain a fháil ar na cúrsaí is fearr agus ar an tairiscint teagaisc i ngach disciplín ar fud ár ndeich n-ollscoil ENLIGHT. Cuireann ENLIGHT modúil chumaisc ar fáil do mhic léinn Ollscoil na Gaillimhe inár nOllscoileanna Comhpháirtíochta atá liostaithe anseo. Cuireann an chuid is mó de na modúil seo seachtain staidéir mhaoinithe ar fáil in Ollscoil ENLIGHT – deis iontach chun staidéar a dhéanamh le mic léinn idirnáisiúnta. Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le ENLIGHT@universityofgalway.ie. Chun iarratas a dhéanamh comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne faoin 12 Aibreán 2024.

 

Máirseáil chuig an Áirse Dé Sathairn

Tá Pobail na Gaillimhe in aghaidh an Chiníochais ag teacht le chéile Dé Sathairn seo, an 23 Márta don “Máirseáil chuig an Áirse” chun Lá Idirnáisiúnta um Idirdhealú Ciníoch a Dhíothú a chomóradh. Cruinnigh le chéile ar 2i.n. ag an Ardeaglais agus siúil chuig An Póirse Caoch do 3i.n.

 

Féile Holi Dé Domhnaigh
Déan ceiliúradh ar Fhéile Holi na hIndia le India Society 12i.n.-4i.n. an Domhnach, an 23 Márta ar Fhaiche an Choláiste. Ticéid ar fáil anseo. Beidh bia blasta ann. Bí cinnte go dtiocfaidh le héadaí ort a bhfuil tú sásta a fháil clúdaithe i bpéint púdar ildaite.

 

Coirm Cheoil Orchestra Society

Bígí le Orchestra Society dá gCoirm Cheoil an Earraigh 8i.n. -9i.n. Dé Sathairn seo, an 23 Márta i Séipéal Choláisteach San Nioclás. Ticéid ar fáil anseo

 

Spriocdháta do Shuirbhé na Mac Léinn 5i.n. Dé Luain, an 25 Márta

Comhlánaigh suirbhé Ghuth na Mac Léinn ANSEO agus roinn do léargais ar ghnéithe éagsúla de shaol an champais. Thar na blianta, chabhraigh d’aiseolas le hacmhainní breise a fháil do mhic léinn lena n-áirítear: micreathonnta, suíocháin, spásanna sóisialta, carrchlós do mhic léinn, moil staidéir agus tacaíocht airgeadais. D’fhéadfá a bheith san iomaíocht agus seans agat ceann amháin de 3 x Cárta €100 Chomhaltas na Mac Léinn a bhuachan, agus go leor duaiseanna iontacha eile.

 

 

Speak Out

Is uirlis tuairiscithe gan ainm ar líne é Speak Out atá ar fáil do gach mac léinn agus ball foirne chun eachtraí bulaíochta, cibearbhulaíochta, ciaptha, idirdhealaithe, coireachta fuatha, iompar/ rialú comhéigneach, stalcaireacht, ionsaí, ciapadh gnéasach, ionsaí gnéis, agus éigniú a nochtadh. Tá an uirlis Speak Out ar fáil ANSEO.

 

Comhdháil Megatrends (faoi stiúir an mhic léinn)

Cuimsíonn Comhdháil Megatrends cur i láthair faoi stiúir mac léinn ar na treochtaí fadtéarmacha is suntasaí ar domhan sa tsochaí, sa teicneolaíocht, san aeráid nó sa déimeagrafaíocht; tá sé oscailte do gach duine a bheith páirteach. Beidh sé ar siúl 5i.n.-7i.n. Dé Dé Céadaoin, an 27 Márta i seomra imeachtaí Biz Hub CA239e i bhFoirgneamh Cairnes. Tuilleadh eolais ó yixin.qiu@universityofgalway.ie

 

Staidéir ar Éifeachtaí na Codlatachta 24 uair ar an Tiomáint

Táimid ag lorg rannpháirtithe chun páirt a ghlacadh inár dtionscadal spreagúil tiomána 24 uair an chloig. Íocfar € 290 (comhlán) leat as ionsamhlóir cairr a thiomáint 6-7 uair i rith d’fhanachta. Tá go leor sosanna ann, bia te agus fuar, agus Netflix chun féachaint air. Má tá suim agat páirt a ghlacadh, nó má tá tuilleadh eolais uait, téigh isteach san fhoirm seo ANSEO.

 

Tá Scrúduithe na Gaillimhe 101 ar ais!

Clúdaíonn Scrúduithe na Gaillimhe 101 réimse téamaí agus cuireann siad Ceardlanna Leabharlainne, Podchraoltaí, Maidineacha Caife, Seimineár Gréasáin Scrúduithe, agus acmhainní ar líne ar fáil chun a chinntiú go bhfuil gach rud a theastaíonn uait agat roimh scrúduithe sheimeastar 2. Tá tuilleadh eolais ar fáil ANSEO.

Achainí ar Hubble Living

Glac nóiméad le do thoil chun an achainí a shíniú ANSEO ag iarraidh ar Hubble Living a mhéadú cíos ollmhór do mhic léinn i nGaillimh a aisiompú.

 

Rith Beorach Dé Luain

Téigh isteach i gClub Reáchtála Grúdlann Chuan na Gaillimhe ag 7i.n. Dé Luain, an 25 Márta ag Oslo ar Bhóthar na Trá le haghaidh rith sóisialta 5km le beoir saor in aisce ag an deireadh. Fáilte roimh chách agus áit fágála mála ar fáil.

 

Contact Us / Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@universityofgalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘like’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar  Facebook Instagram Tik Tok agus Twitter.

 

 

Leas Uachtarán don Ghaeilge | Vice President for the Irish Language Candidates 2024

News

 

Voting will take place Thursday 21st March in the following locations

CANDIDATES FOR THURSDAY 21st MARCH 2024

Leas Uachtarán don Ghaeilge | Vice President for the Irish Language

 • Julieanne Molloy – Manifesto can be found HERE
 • Gary Murtagh
 • Shaurya Pratap Singh
 • Hitesh Tahilramani

Voting will take place online on www.yourspace.universityofgalway.ie 10am-8pm Thursday 21st of March

Hustings for Leas Uachtarán don Ghaeilge will take place 6pm Tuesday 19th March in the Fottrell Theatre at Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn 6

Full Time Elections + Referendum Results

News

Toghcháin CML 2024 | SU Elections 2024

Uachtarán | President

ELECTION RESULT Faye Ní Dhomhnaill deemed elected on 2nd count

Electorate 20,050

Total Poll 2,174

Spoils 3

Valid Poll 2,171

Quota 1,086

1st Count

Murtagh, Gary 844

Ní Dhomhnaill, Faye 758

Izzy, Tiernan 542

Re-Open Nominations 27

2nd Count

Murtagh, Gary 937

Ní Dhomhnaill, Faye 1,141

Leas Uachtarán Oifigeach Oideachais | Vice President Education Officer

ELECTION RESULT Tom Forde deemed elected on 3rd Count

Electorate 20,050

Total Poll 1,645

Spoils 6

Valid Poll 1,639

Quota 820

1st Count

Forde, Tom 661

Gillespie Conneely, Jacob 70

Gorham, Sinéad 527

Sexton, Fionn 352

Re-Open Nominations 29

2nd Count

Forde, Tom 678

Gorham, Sinéad 557

Sexton, Fionn 371

3rd Count

Forde, Tom 789

Gorham, Sinéad 716

Leas Uachtarán / Oifigeach Leasa agus Comhionannais | Vice President / Welfare and Equality Officer

ELECTION RESULT Chloe Anderson deemed elected on 3rd Count

Electorate 20,050

Total Poll 1,712

Spoils 15

Valid Poll 1,697

Quota 849

1st Count

Anderson, Chloe 815

Buchholz, Tazi 423

Moyles, Kian 185

Patil, Anmol Arvind 35

Rastogi, Dhruv 207

Re-Open Nominations 32

2nd Count

Anderson, Chloe 828

Buchholz, Tazi 428

Moyles, Kian 195

Rastogi, Dhruv 221

3rd Count

Anderson, Chloe 910

Buchholz, Tazi 469

Rastogi, Dhruv 250

Leas Uachtarán Don Ghaeilge / Vice President for the Irish Language

ELECTION RESULT: Julieanne Molloy Deemed Elected 

Total Valid Poll 651

Quota 326

MOLLOY, Julieanne 437

MURTAGH, Gary 79

PRATAP SINGH, Shaurya 100

TAHILRAMANI, Hitesh 32

Re-Open Nominations  3

Having exceeded the quota on the first count, Julieanne Molloy is deemed elec

Referendum to Amend the Students’ Union Constitution | Reifreann le Bunreacht Chomhaltas na Mac Léinn a Leasú

Result Referendum Passed

Electorate 20,050

Total poll 1,354

Spoils 25

Valid Poll 1,329

Tá / Yes 1,013

Níl / No 316

 

SU Weekly Email 26 – 14th March 2024

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

VOTE TODAY + WIN!

Vote to elect your SU Full Time Officers and vote in the SU Constitutional Referendum at our polling stations today (bring your student ID!). You could win a €300 Ticketmaster or Ryanair voucher just by voting today!

List of candidates HERE. There’s also interviews with candidates on the Sin newspaper website HERE and on Flirt FM HERE.

 • 10am-8pm Síbín
 • 11am-7pm Áras na Mac Léinn
 • 12pm-4pm Engineering Building

Not on campus or forgot your ID?

Seachtain na Gaeilge

Fáilte roimh chách! | Everyone is welcome!

Inniu Deardaoin 14 Márta | Today Thursday 14th March

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Bolscaireacht Barry
 • 16:00 Boghdóireacht Cluiche Ceannais ar College Green
 • 21:00 Super Céilí i Sult

Dé hAoine 15 Márta | Friday 15th March

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Sláine

 

Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn 6

The last Class Rep Council meeting of the year is on 18:00 Tues 19th March in AMB-1022 Fottrell Theatre Arts Millennium Building. All Class Reps are asked to attend the last Council meeting of the year. Register HERE. Everyone is welcome to attend the meeting but only Class Reps may vote.

 

Reading Week Survey

Please take a minute to complete our short survey about Reading Week HERE.

 

SU Elections Continue

Part-Time SU Officer Position Nominations Open

Nominations are now open HERE for two part-time officer roles for the 2024-2025 term.

 • Ethnic Minorities Officer
 • Postgraduate Taught Officer

These are unpaid voluntary positions. Nominations Close: 5pm, Weds 20 March. Election Day: Thurs 28 March.

Voting Thursday 21st of March

On Thursday 21st of March voting will take place online to elect the new SU Leas Uachtarán don Ghaeilge. All students may vote in this election. Voting will also take place that day to elect the SU Clubs Captain and Societies Chairperson. (Please note only Club Captains and Society Auditors may vote in this election and it’s one vote per club/society.)

 

Lab Coat Donation Drive

Have a lab coat or goggles that you no longer need? Donate them at the SU Office upstairs in Áras na Mac Léinn by 5pm Fri 3rd of May. We will pass them on to other students in September.

 

Part Time Election Results

The results of the SU Part Time Officer Elections are available HERE.

 

Get your Free MMR Vaccine Today

MMR FREE Vaccine Catch Up Clinic 10am-3pm today Thurs 14th March in Meeting Room 1 & 2 upstairs in Áras na Mac Léinn. Measles is a highly infectious disease that can cause serious complications, particularly in children under age of 12 months, pregnant women + the immunosuppressed

 

Student Voice Survey – Win €100 SU Card Credit

Complete the Student Voice survey HERE and share your insights into various aspects of campus life.  Over the years, your feedback has helped to secure additional resources for students including: microwaves, seating, social spaces, student car parking, study pods and financial support. You could be in with a chance to win one of 3 x €100 SU Cards, and many more great prizes.

 

Galway Exams 101 is back!

Galway Exams 101 covers a range of themes and offers Library Workshops, Podcasts, Coffee Mornings an Exams Webinar, and online resources to ensure you have everything you need ahead of semester 2 exams. More info is available HERE.

Draw Thought | Neurodivergence Festival Art Exhibition

This event is a collaboration between the local artist Catherine Fleming, the Scientific Arts Lab and Neurodivergent Society. The purpose of the exhibition is to shed light on and celebrate the importance of stimming behaviours in the neurodivergent community and to invite people to engage in what neurodiversity means to them. The exhibition is open every day 12:00 – 18:00 until 25th of March in the Quadrangle Gallery. More info HERE.

 

Surf Club Festival Fundraiser

Join us at our Surf Club Festival, 2 days full of music, surfing and craic! 27th and 28th of March, tickets on sale HERE check out the Instagram for more details – @uniofgalway_surfclub

 

ALIVE Volunteering Certificate

Did you volunteer this year as a Class Rep, CÉIM leader, An Coiste Gaeilge, Events Crew or Welfare Crew member? Don’t forget to apply for your ALIVE Volunteering Certificate and get recognised for your time spent volunteering. The deadline for applications is Weds 10th of April. More info HERE or email alive@universityofgalway.ie

 

Healthy Volunteer Study

A group of university researchers are recruiting healthy volunteers as part of a study developing a medical device to prevent chemotherapy induced hair loss in cancer patients. Participants will be invited to a session no longer than 5 hours and receive a €50 OneForAll voucher as reimbursement of any expenses. Find out more and sign up HERE.

 

Strategies for Supporting Grieving Adolescents

This free event has been organised by HopeSpace for Wednesday 20th March at 7.30pm in the Galvia Suite, Connacht Hotel, Old Dublin Road. Galway. Tickets can be booked HERE. For more info contact support@hopespace.ie

 

Hubble Living Petition

Please take a minute to sign the petition HERE calling on Hubble Living to reverse its massive rent increase for students in Galway.

 

SU Síbín Closures

Please note that the SU Síbín will be closed today and tomorrow as it will be used for the SU Elections as a polling station and for vote counting

 

70’s Sports Ball on Tuesday

Join the Sports Clubs Tues 19th March at the Galway Bay Hotel with special performance by Vicaria Band & Funk Haus. Open to all students! Full Tickets €60 and Afters Tickets €30 on sale HERE.

 

Saint Patrick’s Day Bank Holiday Arrangements

Monday 18th March is a Bank Holiday so there’s no teaching on this day. The SU Office, Síbín, Cloakroom, Smokey’s Café, Sult, the SU Shop and the Student Health Unit will all be closed. The Library will be closed Mon 18th March but they’re open 8.30am-5.30pm Sat 16th March and 10am-5.30pm Sun 17th March. The Reading Room will be open as normal 7am-2.30am every day. Lá Fhéile Pádraig sona daoibh! Happy St Patrick’s Day!

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and Twitter.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

VÓTÁIL INNIU + BUAIGH DUAIS!

Vótáil chun d’Oifigigh Lánaimseartha Chomhaltas na Mac Léinn a thoghadh ag ár stáisiúin vótála inniu (tabhair leat ID do mhic léinn!). D’fhéadfá dearbhán Ticketmaster nó Ryanair €300 a bhuachan trí vótáil inniu go díreach!

Liosta iarrthóirí ANSEO. Tá agallaimh ann freisin le hiarrthóirí ar shuíomh an nuachtáin Sin ANSEO agus ar Flirt FM ANSEO.

 • 10 r.n.-8i.n. Síbín
 • 11 r.n.-7i.n. Áras na Mac Léinn
 • 12 r.n.-4i.n. Foirgneamh Innealtóireachta

Níl tú ar an gcampas nó an ndearna tú dearmad ar do ID?

 

Seachtain na Gaeilge

Fáilte roimh chách! |

Inniu Déardaoin, an 14 Márta

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Bolscaireacht Barry
 • 16:00 Cluiche Ceannais Boghdóireachta ar College Green
 • 21:00 Super Céilí i Sult

Dé hAoine 15 Márta

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Sláine

 

Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn 6

Beidh an cruinniú deireanach de chuid Chomhairle na n-Ionadaithe Ranga ar an 18:00 Dé Máirt, an 19 Márta in AMB -1022 Amharclann Fottrell, Áras Dán na Milaoise. Iarrtar ar gach Ionadaí Ranga freastal ar chruinniú deireanach na Comhairle den bhliain. Cláraigh ANSEO. Tá fáilte roimh gach duine freastal ar an gcruinniú ach níl cead ach ag Ionadaithe Ranga vóta a chaitheamh.

 

Suirbhé ar Sheachtain na Léitheoireachta

Glac nóiméad, le do thoil, chun ár suirbhé gairid faoi Sheachtain na Léitheoireachta a chomhlánú ANSEO.

 

Leanann Toghcháin Chomhaltas na Mac Léinn ar Fad

Ainmniúcháin d’Oifigigh Pháirtaimseartha – Oscailte

Tá ainmniúcháin oscailte ANSEO anois do dhá ról mar oifigigh pháirtaimseartha don téarma 2024 -2025.

 • Oifigeach na Mionlach Eitneach
 • Oifigeach na nIarchéimithe Teagasctha

Is poist dheonacha gan phá iad seo. Dúnfar na hAinmniúcháin: 5i.n., Dé Céadaoin, an 20 Márta. Lá an Toghcháin: Déardaoin, an 28 Márta.

Vótáil Déardaoin, an 21 Márta

Ar an Déardaoin, an 21 Márta beidh vótáil ar siúl ar líne chun Leas-Uachtarán nua Chomhaltas na Mac Léinn don Ghaeilge a thoghadh. Féadfaidh gach mac léinn vóta a chaitheamh sa toghchán seo. Beidh an vótáil ar siúl an lá sin freisin chun Cathaoirleach na gCumann agus Captaen na gClubanna do Chomhaltas na Mac Léinn a thoghadh. (Tabhair do d’aire, le do thoil, nach féidir ach le Captaen Club agus Iniúchóirí na gCumann vóta a chaitheamh sa toghchán seo agus is vóta amháin é in aghaidh an chlub/chumainn.)

 

Feachtas Tiomsaithe Cóta Saotharlainne

An bhfuil cóta saotharlainne nó gloiní cosanta agat nach bhfuil gá agat dóibh a thuilleadh? Tabhair iad ag Oifig Chomhaltas na Mac Léinn thuas staighre in Áras na Mac Léinn faoi 5i.n. Aoine, an 3 Bealtaine. Cuirfimid ar aghaidh chuig mic léinn eile iad i mí Mheán Fómhair.

 

Torthaí na dToghchán Páirtaimseartha

Tá torthaí Thoghcháin Oifigeach Páirtaimseartha Chomhaltas na Mac Léinn ar fáil ANSEO.

 

Faigh do Vacsaín MMR Saor in Aisce Inniu

Clinic Vacsaíne MMR SAOR IN AISCE 10r.n.-3i.n. inniu Déardaoin, an 14 Márta i Seomra Cruinnithe 1 & 2 thuas staighre in Áras na Mac Léinn. Is galar an-tógálach í an bhruitíneach a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le haimhréidheanna tromchúiseacha, go háirithe i leanaí faoi bhun 12 mhí d’aois, mná torracha + daoine imdhíon-sochta.

 

Suirbhé Ghuth na Mac Léinn – Buaigh Creidmheas Cárta Chomhaltas na Mac Léinn ar luach €100

Comhlánaigh suirbhé Guth na Mac Léinn ANSEO agus roinn do léargais ar ghnéithe éagsúla de shaol an champais.  Thar na blianta, chabhraigh d’aiseolas le hacmhainní breise a fháil do mhic léinn lena n-áirítear: micreathonnta, suíocháin, spásanna sóisialta, carrchlós do mhic léinn, moil staidéir agus tacaíocht airgeadais. D’fhéadfá a bheith san iomaíocht agus seans agat ceann amháin de 3 x €100 Cárta Chomhaltas na Mac Léinn a bhuachan, agus go leor duaiseanna iontacha eile.

 

Tá Scrúduithe na Gaillimhe 101 ar ais!

Clúdaíonn Scrúduithe na Gaillimhe 101 réimse téamaí agus cuireann siad Ceardlanna Leabharlainne, Podchraoltaí, Maidineacha Caife Seimineár Gréasáin Scrúduithe, agus acmhainní ar líne ar fáil chun a chinntiú go bhfuil gach rud a theastaíonn uait agat roimh scrúduithe sheimeastar 2. Tá tuilleadh eolais ar fáil ANSEO.

Draw Thought | Taispeántas Ealaíne na Féile Néara-éagsúla

Is comhshaothar é an ócáid seo idir an t-ealaíontóir áitiúil Catherine Fleming, an Saotharlann Ealaíon Eolaíochta agus Neurodivergent Society. Is é cuspóir an taispeántais léargas a thabhairt agus ceiliúradh a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le hiompraíochtaí a spreagadh sa phobal néara-éagsúil agus cuireadh a thabhairt do dhaoine dul i ngleic leis an mbrí a bhaineann siad féin as an néaréagsúlacht. Beidh an taispeántas oscailte gach lá 12:00 – 18:00 go dtí 25ú Márta sa Quadrangle Gallery. Tuilleadh eolais ANSEO

 

Tiomsaitheoir Airgid Fhéile Surf Club

Bígí linn ag ár bhFéile Surf Club, 2 lá lán de cheol, surfáil agus craic! 27 agus 28 Márta , ticéid ar díol ANSEO féach ar an Instagram le haghaidh tuilleadh sonraí – @uniofgalway_Surfclub

 

Deimhniú Obair Dheonach ALIVE

Ar thug tú faoi obair dheonach i mbliana mar Ionadaí Ranga, ceannaire CÉIM, An Coiste Gaeilge, Criú Imeachtaí nó ball den Chriú Leasa? Ná déan dearmad iarratas a dhéanamh ar do Dheimhniú Oibre Deonach ALIVE agus aitheantas a fháil as an am a chaith tú ag obair go deonach. Is é Dé Céadaoin, an 10 Aibreán an spriocdháta le haghaidh iarratas. Tuilleadh eolais ANSEO nó seol ríomhphost chuig alive@universityofgalway.ie

 

Staidéar ar Oibrithe Deonacha Sláintiúla

Tá grúpa taighdeoirí ollscoile ag earcú oibrithe deonacha sláintiúla mar chuid de staidéar a fhorbraíonn feiste leighis le caillteanas gruaige ag othair ailse spreagtha ag ceimiteiripe a chosc. Tabharfar cuireadh do rannpháirtithe chuig seisiún nach faide ná 5 uair an chloig agus gheobhaidh siad dearbhán OneForAll ar €50 mar aisíocaíocht ar aon chostais. Faigh tuilleadh eolais agus cláraigh ANSEO.

 

Straitéisí chun Tacú le hOgánaigh á nDéanamh Bróin

Tá an ócáid saor in aisce seo eagraithe ag HopeSpace don Chéadaoin 20ú Márta ag 7.30i.n. sa Galvia Suite, Óstán Chonnacht, Seanbhóthar Bhaile Átha Cliath. Gaillimh Is féidir ticéid a chur in áirithe ANSEO. Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le support@hopespace.ie

 

Achainí ar Hubble Living

Glac nóiméad le do thoil chun an achainí a shíniú ANSEO ag iarraidh ar Hubble Living a mhéadú cíos ollmhór do mhic léinn i nGaillimh a aisiompú.

 

Dátaí Dúnta Síbín Chomhaltas na Mac Léinn

Tabhair faoi deara go mbeidh Síbín Chomhaltas na Mac Léinn dúnta inniu agus amárach mar go n-úsáidfear é do Thoghcháin Chomhaltas na Mac Léinn mar stáisiún vótála agus chun vóta a chomhaireamh

 

Bál Spóirt na 70ídí ar siúl Dé Máirt

Bí leis na Clubanna Spóirt Dé Máirt 19 Márta in Óstán Chuan na Gaillimhe le léiriú speisialta ó Vicaria Band & Funk Haus. Oscailte do gach mac léinn! Ticéid Iomlána €60 agus Ticéid Iarchóisire €30 ar díol ANSEO.

 

Socruithe Saoire Bainc Lá Fhéile Pádraig

Is Lá Saoire Bainc é Dé Luain an 18 Márta agus mar sin ní bheidh teagasc ar bith ann ar an lá seo. Beidh Oifig Chomhaltas na Mac Léinn, Síbín, Seomra na gCótaí, Smokey’s Café, Sult, Siopa Chomhaltas na Mac Léinn agus Aonad Sláinte na Mac Léinn dúnta ar fad. Beidh an Leabharlann dúnta Dé Luain, an 18 Márta ach beidh siad ar oscailt 8.30r.n.-5.30i.n. Dé Sathairn, an 16 Márta agus 10r.n.-5.30i.n. Dé Domhnaigh, an 17 Márta. Beidh an Seomra Léitheoireachta oscailte mar is gnách 7r.n.-2.30r.n. gach lá. Beannachtaí Lá Fhéile Pádraig!

Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@universityofgalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘like’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar Facebook Instagram Tik Tok agus Twitter.

 

Saint Patrick’s Day Bank Holiday Arrangements

News

Saint Patrick’s Day Bank Holiday Arrangements

Monday 18th March is a Bank Holiday so there’s no teaching on this day.

 • The Students’ Union Office will close 5pm Fri 15th March and reopen 10am Tues 19th March.
 • Sult will be closed Mon18th March and reopen 8.30am Tues 19th March.
 • The SU Shop will be closed Fri 15th March and reopens Tues 19th March.
 • Smokey’s Café will be closed Fri 15th March and reopens Tues 19th March.
 • The SU Cloakroom will close 5pm Fri 15th March and reopen 9am Tues 19th March
 • The SU Síbín will close 5pm Fri 15th March and reopen 9am Tues 19th March
 • The James Hardiman Library will be closed Mon 18th March. They are open 8.30am-5.30pm Sat 16th March and 10am-5.30pm Sun 17th March.
 • The Reading Room will be open as normal 7am-2.30am every day.
 • The Student Health Unit will be closed on Mon 18th March. For urgent/emergency medical issues during this time please go to their website for services which are available – please note there is a charge for these services.

Lá Fhéile Pádraig sona daoibh!

Happy St Patrick’s Day!

SU Part Time Officer Election Results March 2024

News

SU Part Time Officer Election Results March 2024

Convenor of the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies

Result: Jean O’Boyle Deemed Elected

Electorate 7,555

Total Poll 315

Spoils 3

Valid Poll 312

Quota 157

1st Count

Gaynor, Grace 73

Lawson, Jennifer 81

O’Boyle, Jean 151

Reopen Nominations 7

2nd Count

Gaynor, Grace 74

Lawson, Jennifer 83

O’Boyle Jean 151

3rd Count

Lawson, Jennifer 108

O’Boyle Jean 191

 

Convenor of the College of Business, Public Policy and Law

Result: Vytaute Bujaviciute Deemed Elected

Electorate 3,660

Total Poll 205

Spoils 2

Valid Poll 203

Quota 102

1st Count

Ali 46

Bujaviciute, Vytaute 102

Sourav, Md. Raisul Islam 50

Reopen Nominations 5

 

Convenor of the College of Medicine, Nursing and Health Sciences

Result: Paschal Walsh Deemed Elected

Electorate 3,297

Total Poll 171

Spoils 0

Valid Poll 171

Quota 86

1st Count

Walsh, Paschal 161

Reopen Nominations 10

 

Convenor of the College of Science and Engineering

Result: Ella Hogan Deemed Elected

Electorate 5,483

Total Poll 393

Spoils 3

Valid Poll 390

Quota 196

1st Count

Hogan, Ella 217

Luke, Rice 160

Reopen Nominations 13

 

Postgraduate Research Officer

Result: Sachin Yadav Deemed Elected

Electorate 5,053

Total Poll 271

Spoils 2

Valid Poll 269

Quota 135

1st Count

McGonigle, Daniel 89

Yadav, Sachin 176

Reopen Nominations 4

 

Environmental and Sustainability Officer

Result: Peter O’Neill Deemed Elected

Electorate 20,038

Total Poll 920

Spoils 14

Valid Poll 906

Quota 454

1st Count

Fritz, Abbi 415

O’Neill, Peter 466

Reopen Nominations 25

 

International Students Officer

Result: Namus Cader Deemed Elected

Electorate 20,038

Total Poll 881

Spoils 25

Valid Poll 856

Quota 429

1st Count

Cader, Namus 405

Gope, Abhisar 397

Reopen Nominations 54

2nd Count

Cader, Namus 412

Gope, Abhisar 410

 

Gender & LGBT+ Rights Officer

Result: Kayla Hayes Deemed Elected

Electorate 20,038

Total Poll 852

Spoils 26

Valid Poll 826

Quota 414

1st Count

Hayes, Kayla 751

Reopen Nominations 75

 

Disability Rights Officer

Result: Michelle Clifford Deemed Elected

Electorate 20,038

Total Poll 867

Spoils 20

Valid Poll 847

Quota 424

1st Count

Clifford, Michelle 380

Hamilton, Alfie 130

Murugavel, Narendhiran 20

O’Mahony, Patricia 146

Patil, Anmol Arvind 148

Reopen Nominations 23

2nd Count

Clifford, Michelle 382

Hamilton, Alfie 132

O’Mahony, Patricia 153

Patil, Anmol Arvind 161

3rd Count

Clifford, Michelle 464

O’Mahony, Patricia 161

Patil, Anmol Arvind 175

 

Mature Students Officer

Result: Declan O’Reilly Deemed Elected

Electorate 20,038

Total Poll 832

Spoils 23

Valid Poll 809

Quota 405

1st Count

O’Reilly, Declan 697

Reopen Nominations 112

 

Cathaoirleach na gCumann | Societies Chairperson

Result: Seanie Ó Gáimháin Deemed Elected 

Total Valid Poll 22

Quota 12

BARRY, Caitlyn  2

Ó GÁIMHÁIN, Seanie 12

SOURAV, RaisuL 6

Re-Open Nominations 2

Having exceeded the quota on the first count, Seanie Ó Gáimhín is deemed elected.

 

Ethnic Minorities Officer

Result: RaisuL Sourav Deemed Elected 

Total Valid Poll 53

Quota 27

1st Count

SOURAV, RaisuL 25

Evergreen 15

Athoscail Ainmiúcán / Re-Open Nominations 5

PATIL, Anmol Arvind 5

McCARTHY, Kate 2

McKENNA, Lorcan 1

2nd Count

SOURAV, RaisuL 25

Evergreen (+2) 17

Athoscail Ainmiúcán / Re-Open Nominations (+1) 6

PATIL, Anmol Arvind 5

3rd Count

SOURAV, RaisuL (+1) 26

Evergreen 17

Athoscail Ainmiúcán / Re-Open Nominations 6

4th Count

SOURAV, RaisuL (+2) 28

Evergreen (+1) 18

SOURAV, RaisuL Deemed Elected

 

Postgraduate Taught Officer

Result: Emma Aunon Vizcaino deemed elected 

Total Valid Poll 14

Quota 8

AUNON VIZCAINO, Emma 8

ARIF, Rameen 1

SANTAN, Vaidehi 3

Athoscail Ainmiúcán / Re-Open Nominations 2

AUNON VIZCAINO, Emma Deemed Elected

 

Well done to all the candidates and their teams. Your new SU Officers will be taking up their positions on the 1st of July.

 

SU Weekly Email 25 – 7th March 2024

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

VOTE TODAY + WIN!

Vote to elect your SU Part Time Officers at our polling stations today (bring your student ID!) and you will be entered in a draw to win a €300 Ticketmaster Voucher or a €300 Ryanair Voucher!

List of candidates HERE.

 • 10am-8pm Síbín
 • 11am-7pm Áras na Mac Léinn
 • 12pm-4pm Engineering Building

Not on campus or forgot your ID?

 

Leas Uachtarán don Ghaeilge / Vice President for the Irish Language – Nominations Open

Nominations have been reopened for the position of Leas Uachtarán don Ghaeilge for the 2024-2025 students’ union term. This is a full-time paid position. You can nominate yourself on Yourspace using this LINK

 

Seachtain na Gaeilge

Fáilte roimh chách! | Everyone is welcome!

Inniu Deardaoin 7 Márta | Today Thursday 7th March

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Bolscaireacht Barry
 • 16.30-18:30 Conas Scónaí a Bhácáil le BakingSoc sa Mhol | How to Bake Scones with BakingSoc in the Hub
 • 19:00 The Rising agus TradSoc i Sult

Dé hAoine 8 Márta | Friday 8th March

 • 12:00-14:00 Showcase of Irish Language Theatre le DramSoc i Téatar Bank of Ireland
 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Sláine

Dé Luain 11 Márta | Monday 11th March

 • 11:30 Céilí i gCampas an tSionnan
 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – BeyonFaye FM
 • 18:00 Biongó le BródSoc i The View
 • 19:00 Guinness leis an gCoiste i Sult
 • 21:00 Tráth na gCeist i Beár an Taibhdhearc le Cumann Gaelach, Cumann Rince Seit agus Gaillimh le Gaeilge

Dé Máirt 12 Márta | Tuesday 12th March

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – I Thuig That
 • 18:00 Oiche Scannán Céadfach “Amhrán na Mara” le Neurodivergent Society i AMB-G066
 • 20:00 Aon Rud Seachas Cupán i Sult

Dé Céadaoin 13 Márta | Wednesday 13th March

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Caoi Cainte
 • 14:00-15:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Rogha Bhríde
 • 18:00-20:00 Flirt FM Takeover
 • 19:00 Bál na Gaeilge le Cumann Gaelach i Óstán Chuan na Gaillimhe

Deardaoin 14 Márta | Thursday 14th March

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Bolscaireacht Barry
 • 16:00 Boghdóireacht Cluiche Ceannais ar College Green
 • 21:00 Super Céilí i Sult

Dé hAoine 15 Márta | Friday 15th March

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Sláine

 

SU Full Time Officer Election Hustings

Meet your SU Full Time Election Candidates 3pm Tuesday 12th March at Sult. This is a great chance to listen, question and decide who to vote for on Thursday 14th March. In person polling stations for the SU Elections will be: 10am-8pm SU Síbín, 11am-7pm Áras na Mac Léinn and 12pm-4pm Engineering Building – please bring your University Student ID Card with you to vote. You will also be able to vote online 10am-8pm via YourSpace if you’re not on campus.

 

Hubble Living Petition

Please take a minute to sign the petition HERE calling on Hubble Living to reverse its massive rent increase for students in Galway.

 

Nominations Open Clubs & Socs

Nominations are now open HERE for the SU Part Time Officer positions of Clubs Captain and Societies Chairperson for 2024/25.

Nominations close 5pm Tues 12th March. Election day 8am-8pm Thurs 21st March. For more info contact studentsunion@universityofgalway.ie

 

Recycled Runway Fashion Show Tickets

Join the SU, the Socs Box and the Climate Crew 7pm Wednesday 13th March in the Cube downstairs in Áras na Mac Léinn for the final of the Recycled Runway Fashion Show Competition. Support the finalists who are in with a chance of winning a top prize of €200 with their recycled and upcycled fashion creations! Get your free tickets HERE.

 

Notice of Referendum Thurs 14 March 2024 to Amend the Students’ Union Constitution

On Thursday 14 March you will be asked to vote in a referendum to amend the SU Constitution. The amendment was proposed by the Students’ Union Executive Committee on 19 February 2024. The amendment, if passed, will result in the following changes to the constitution.

 • Update the name of the Union from NUI Galway Students’ Union to University of Galway Students’ Union
 • Update any references to NUI Galway by changing to University of Galway
 • Remove gender specific pronouns

More info HERE. Voting will take place in the Síbín (10am-8pm), Áras na Mac Léinn (11am-7pm), Engineering Building (12pm-4pm) and online via Yourspace (10am-8pm).

 

Beach Clean Up Tomorrow!

Join the SU, ZooSoc, MarineSoc, EnviroSoc and VegSoc for a beach clean up on Grattan Beach 10.30am tomorrow Friday 8th March.

 

Drag Race Tickets on Sale

The SU Drag Race is on 8pm Thursday 21st of March at Sult. Featuring performances from your University of Galway Qweens + Kings and the legendary Annie Naggins. Hosted by Steven Sharpe. Tickets just €8 HERE and all proceeds go to the SU Charities Galway Rape Crisis Centre and Cancer Care West.

 

Rapid HIV and Syphilis Testing TODAY

FREE Rapid HIV and Syphilis Testing with Sexual Health West 1pm-3pm today Thurs 7th March in The Space upstairs in Áras na Mac Léinn. No appointment required.

 

SU Síbín Closures

Please note that the SU Síbín will be closed on the following days/times as it will be used for the SU Elections as a polling station and for vote counting

 • TODAY Thursday 7th March & TOMORROW Friday 8th March
 • Thursday 14th March & Friday 15th March

 

Table Quiz for Final Year Student Ella Farrell

A table quiz fundraiser is being held in aid of the Ella Farrell cancer treatment and recovery fund. The quiz takes place in The Western Hotel at 7pm on Thursday 14th of March. Tickets are €40 for a team of 4, so €10 each per person. More info and sign up HERE.

 

70’s Sports Ball Tickets on Sale Now

Join the Sports Clubs Tues 19th March at the Galway Bay Hotel with special performance by Vicaria Band & Funk Haus. Open to all students! Full Tickets €60 and Afters Tickets €30 on sale HERE.

 

Naloxone Training

Naloxone is a prescription medication which temporarily reverses the effects of opioid drugs. Examples of opioid drugs include codeine, morphine, heroin, methadone, and fentanyl. If someone is experiencing an opiate overdose, naloxone can be administered and can keep a person alive until an ambulance arrives or until they receive medical attention. Naloxone is SAFE to use, administrating the drug will not do harm to the person. Free training in the use of Naloxone is being provided by the Western Region Drug & Alcohol Task Force 11am-2pm Tues 19th March. More info + sign up HERE.

 

Student Voice Survey – Win €100 SU Card Credit

We need your help to shape the future of our University. Complete the Student Voice survey HERE and share your insights into various aspects of campus life.  Over the years, your feedback has helped to secure additional resources for students including: microwaves, seating, social spaces, student car parking, study pods and financial support. You could be in with a chance to win one of 3 x €100 SU Cards, and many more great prizes. Closing date Fri 15th March.

 

Parkrun Volunteers Needed

University of Galway Parkrun are looking for volunteers to help out this Saturday 9th March (and every Saturday!). No experience needed and there’s lot’s of different roles available. More info HERE.

 

Active* Artists | Campus Mural Creation

Help devise and create a mural to promote consent on campus – no prior art experience necessary! Sign up HERE.

 

Conversation café – Renewable energy

Join us to learn about and discuss the use, recycling, criticality and research of rare earth elements in renewable energy technologies. Sign up link and poster HERE.

 

Beer Run on Sunday

Join Galway Bay Brewery Running Club at 12.30pm this Sunday 10th March at the Salthouse for a social 5km/8km/10km run with a free beer after! All fitness levels welcome and bag drop available.

 

Referendum Tomorrow

Don’t forget to vote 7am-10pm tomorrow Friday 8th March in the two Irish Constitutional Referendums. We are advocating for a Yes/Yes vote.

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and Twitter.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

VÓTÁIL INNIU + BUAIGH DUAIS!

Vótáil chun d’Oifigigh Pháirtaimseartha Chomhaltas na Mac Léinn a thoghadh ag ár stáisiúin vótála inniu (tabhair leat ID do mhic léinn!) agus cuirfear isteach i dtarraingt thú chun Dearbhán Ticketmaster €300 nó Dearbhán Ryanair € 300 a bhuachan!

Liosta iarrthóirí ANSEO.

 • n. -8i.n. Síbín
 • n. -7i.n. Áras na Mac Léinn
 • n.-4i.n. Foirgneamh Innealtóireachta

Níl tú ar an gcampas nó an ndearna tú dearmad ar do ID?

 

Leasuachtarán don Ghaeilge / Vice President for the Irish Language –  Ainmniúcháin Oscailte

Tá ainmniúcháin athoscailte do phost an Leas uachtarán don Ghaeilge do théarma chomhaltas na mac léinn 2024 -2025. Is post íoctha lánaimseartha é seo. Is féidir leat tú féin a ainmniú ar Yourspace ag baint úsáide as an NASC seo

 

Seachtain na Gaeilge

Fáilte roimh chách!

Inniu Déardaoin 7 Márta

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Bolscaireacht Barry
 • 30-18:30 Conas Scónaí a Bhácáil le BakingSoc sa Mhol
 • 19:00 The Rising agus TradSoc i Sult

Dé hAoine 8 Márta

 • 12:00-14:00 Sárthaispeántas Drámaíochta Gaeilge le DramSoc i dTéatar Bank of Ireland
 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Sláine

Dé Luain 11 Márta

 • 11:30 Céilí i gCampas an tSionnan
 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – BeyonFaye FM
 • 18:00 Biongó le BródSoc i The View
 • 19:00 Guinness leis an gCoiste i Sult
 • 21:00 Tráth na gCeist i Beár an Taibhdhearc le Cumann Gaelach, Cumann Rince Seit agus Gaillimh le Gaeilge

Dé Máirt 12 Márta

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – I Thuig That
 • 18:00 Oíche Scannáin Chéadfach “Amhrán na Mara” le Neurodivergent Society i AMB-G066
 • 20:00 Aon Rud Seachas Cupán i Sult

Dé Céadaoin 13 Márta

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Caoi Cainte
 • 14:00-15:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Rogha Bhríde
 • 18:00-20:00 Flirt FM Takeover
 • 19:00 Bál na Gaeilge le Cumann Gaelach i Óstán Chuan na Gaillimhe

Déardaoin 14 Márta

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Bolscaireacht Barry
 • 16:00 Boghdóireacht Cluiche Ceannais ar College Green
 • 21:00 Super Céilí i Sult

Dé hAoine 15 Márta

 • 13:00-14:00 Clár Gaelach ar Flirt FM – Sláine

 

‘Hustings’ do Thoghcháin Oifigigh Lánaimseartha Chomhaltas na Mac Léinn

Buail le d’Iarrthóirí Toghcháin Lánaimseartha Chomhaltas na Mac Léinn 3i.n. Dé Máirt 12 Márta i Sult. Is seans iontach é seo chun éisteacht, ceistiú agus cinneadh a dhéanamh cé dó a vótálfaidh tú ar a s(h)on Déardaoin, an 14 Márta. Beidh stáisiúin vótaíochta ar an láthair do Thoghcháin Chomhaltas na Mac Léinn: 10r.n. -8i.n. Síbín Chomhaltas na Mac Léinn, 11r.n. -7i.n. Áras na Mac Léinn agus 12i.n. -4i.n. Foirgneamh Innealtóireachta – tabhair do Chárta Aitheantais do Mhic Léinn Ollscoile leat chun vótáil. Beidh tú in ann vóta a chaitheamh ar líne freisin 10r.n. -8i.n. trí YourSpace mura bhfuil tú ar an gcampas.

Achainí ar Hubble Living

Glac nóiméad le do thoil chun an achainí a shíniú ANSEO ag iarraidh ar Hubble Living a mhéadú cíosa ollmhór do mhic léinn i nGaillimh a mhalartú.

 

Ainmniúcháin Oscailte do Chlubanna agus Cumainn

Tá ainmniúcháin oscailte ANSEO anois do phoist Oifigeach Páirtaimseartha Chomhaltas na Mac Léinn mar Chathaoirleach na gCumann agus mar Chaptaen na gClubanna do 2024/25.

Dúnann na hainmniúcháin 5i.n. Dé Máirt, an 12 Márta. Lá toghcháin 8r.n.-8i.n. Déardaoin, an 21 Márta. Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le studentsunion@universityofgalway.ie

 

Ticéid Seó Faisin Ardán Taispeána Athchúrsáilte

Bí le Comhaltas na Mac Léinn, Socs Box agus an Criú Aeráide ar 7i.n. Dé Céadaoin, an 13 Márta sa Chiúb thíos staighre in Áras na Mac Léinn don bhabhta ceannais den Chomórtas Seó Faisin Ardán Taispeána Athchúrsáilte. Tacaigh leis na hiomaitheoirí a bhfuil seans acu barrdhuais €200 a bhuachan lena gcruthúcháin faisin athchúrsáilte agus uaschúrsáilte! Faigh do thicéid saor in aisce ANSEO.

 

Fógra Reifrinn Déardaoin, an 14 Márta 2024 chun Bunreacht Chomhaltas na Mac Léinn a Leasú

Ar an Déardaoin an 14 Márta, iarrfar ort vótáil i reifreann chun Bunreacht Chomhaltas na Mac Léinn a leasú. Mhol Coiste Feidhmiúcháin Chomhaltas na Mac Léinn an leasú ar an 19 Feabhra 2024. Beidh na hathruithe seo a leanas ar an mbunreacht mar thoradh ar an leasú, má ritear é.

 • Ainm an Chomhaltais a nuashonrú ó Chomhaltas na Mac Léinn OÉ Gaillimh go Comhaltas na Mac Léinn Ollscoil na Gaillimhe
 • Aon tagairt d’ÓE Gaillimh a nuashonrú trína athrú go hOllscoil na Gaillimhe
 • Bain forainmneacha dírithe ar inscne

Tuilleadh eolais ANSEO Beidh an vótáil ar siúl sa Síbín (10r.n. -8i.n.), Áras na Mac Léinn (11r.n. -7i.n.), Foirgneamh Innealtóireachta (12i.n. -4i.n.) agus ar líne trí Yourspace (10r.n. -8i.n.).

 

Glantachán Trá – Amárach!

Bí le Comhaltas na Mac Léinn,  ZooSoc, MarineSoc, EnviroSoc agus VegSoc le haghaidh glantacháin trá ar Thrá Grattan 10.30r.n. amárach Dé hAoine, an 8 Márta.

 

Ticéid don Rás Éadaí Bána ar Díol

Beidh Rás Éadaí Bána Chomhaltas na Mac Léinn ar siúl ar 8i.n. Déardaoin, an 21 Márta ag Sult. Beidh léirithe ó do Bhanríonacha agus Rítheacha d’Ollscoil na Gaillimhe agus an laoch Annie Naggins le feiceáil ann. Á óstáil ag Steven Sharpe. Níl ach €8 ar na ticéid ANSEO agus téann an t-airgead ar fad chuig Ionad Géarchéime um Éigniú Chomhaltas na Mac Léinn agus chuig Cúram Ailse an Iarthair.

 

Mearthástáil VEID agus Sifilis – INNIU

Mearthástáil VEID agus Sifilis SAOR IN AISCE le Sexual Health West 1i.n.-3i.n. inniu an Déardaoin, an 7 Márta in The Space thuas staighre in Áras na Mac Léinn. Ní gá coinne a dhéanamh.

 

Dátaí a bheidh Síbín Chomhaltas na Mac Léinn Dúnta

Tabhair faoi deara go ndúnfar Síbín Chomhaltas na Mac Léinn ar na laethanta/amanna seo a leanas mar go n-úsáidfear é do Thoghcháin Chomhaltas na Mac Léinn mar stáisiún vótála agus chun vóta a chomhaireamh

 • INNIU Déardaoin, an 7 Márta agus AMÁRACH Dé hAoine, an 8 Márta
 • Déardaoin, an 14 Márta & Dé hAoine, an 15 Márta

 

Tráth na gCeist Tábla don Mhac Léinn Bliain na Céime Ella Farrell

Tá tiomsaitheoir airgid tráth na gceist boird á reáchtáil i gcabhair ar chiste cóireála agus aisghabhála ailse Ella Farrell. Beidh an tráth na gceist ar siúl in The Western Hotel ag 7i.n. ar an Déardaoin, an 14 Márta. Tá ticéid €40 ar fhoireann de 4, mar sin €10 an duine. Tuilleadh eolais agus clárúchán ANSEO.

 

Ticéid do Bhál Spóirt na 70ídí ar Díol anois

Bí leis na Clubanna Spóirt Dé Máirt 19 Márta in Óstán Chuan na Gaillimhe le léiriú speisialta ó Vicaria Band & Funk Haus. Oscailte do gach mac léinn! Ticéid Iomlán €60 agus Ticéid Iarchóisire €30 ar díol ANSEO.

 

Oiliúint Naloxone

Is cógas oideas é Naloxone a dhéanann éifeachtaí drugaí opioid a aisiompú go sealadach. I measc samplaí de dhrugaí ópóideach tá cóidín, moirfín, hearóin, meatadón, agus feantainil. Má thógann duine ródháileog ópóideach, is féidir naloxone a thabhairt agus is féidir duine a choinneáil beo go dtí go dtagann otharcharr nó go dtí go bhfaigheann siad cóir leighis. Tá Naloxone SÁBHÁILTE le húsáid, ní dhéanfaidh tabhairt an druga dochar don duine. Tá oiliúint saor in aisce maidir le húsáid Naloxone á cur ar fáil ag Tascfhórsa Drugaí & Alcóil Réigiún an Iarthair 11r.n.-2i.n. Dé Máirt, an 19 Márta. Tuilleadh eolais agus clárú ANSEO.

 

Suirbhé Guth na Mac Léinn – Buaigh Creidmheas Cárta Chomhaltas na Mac Léinn ar luach €100

Teastaíonn do chabhair uainn chun todhchaí ár nOllscoile a mhúnlú. Comhlánaigh suirbhé Guth na Mac Léinn ANSEO agus roinn do léargais ar ghnéithe éagsúla de shaol an champais.  Thar na blianta, chabhraigh d’aiseolas le hacmhainní breise a fháil do mhic léinn lena n-áirítear: micreathonnta, suíocháin, spásanna sóisialta, carrchlós do mhic léinn, moil staidéir agus tacaíocht airgeadais. D’fhéadfá a bheith san iomaíocht agus seans agat ceann amháin de 3 x €100 Cárta Chomhaltas na Mac Léinn a bhuachan, agus go leor duaiseanna iontacha eile. Spriocdháta, Dé hAoine, an 15 Márta.

 

Oibrithe Deonacha Parkrun ag Teastáil

Tá Parkrun Ollscoil na Gaillimhe ag lorg oibrithe deonacha chun cabhrú  Dé Sathairn seo, an 9 Márta (agus gach Satharn!). Níl aon taithí ag teastáil agus tá go leor róil éagsúla ar fáil. Tuilleadh eolais ANSEO.

 

Ealaíontóirí Active* | Múrmhaisiú Campais a Chruthú

Cabhraigh le múrmhaisiú a cheapadh agus a chruthú chun toiliú a chur chun cinn ar an gcampas – níl aon taithí ealaíne roimh ré riachtanach! Cláraigh ANSEO.

 

Caifé comhrá – Fuinneamh in-athnuaite

Bí linn chun foghlaim faoi úsáid, athchúrsáil, criticiúlacht agus taighde eilimintí tearc-chré i dteicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite agus iad a phlé. Nasc cláraithe agus póstaer ANSEO.

 

Rith Beorach Dé Domhnaigh

Bí le Club Reáchtála Grúdlann Chuan na Gaillimhe ag 12.30i.n. Dé Domhnaigh seo, an 10 Márta ag an Salthouse le haghaidh rith sóisialta 5km/8km/10km le beoir saor in aisce ina dhiaidh sin! Fáilte roimh gach leibhéal aclaíochta agus áit fágála mála ar fáil.

 

Reifreann – Amárach

Ná déan dearmad vóta a chaitheamh 7r.n. -10i.n. amárach Dé hAoine, an 8 Márta sa dá Reifreann Bunreachtúla na hÉireann. Táimid ag tacú agus ag moladh vóta Tá/Tá.

 

Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@universityofgalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘like’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar Facebook Instagram Tik Tok agus Twitter.

 

SU Part Time Election Cadidates 2024

News

SU Part Time Officer Election Candidates 2024

CONVENOR OF THE COLLEGE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE & CELTIC STUDIES

CONVENOR OF THE COLLEGE OF BUSINESS, PUBLIC POLICY & LAW

CONVENOR OF THE COLLEGE OF MEDICINE, NURSING & HEALTH SCIENCE

 • Walsh, Paschal

CONVENOR OF THE COLLEGE OF SCIENCE & ENGINEERING

DISABILITY RIGHTS OFFICER

ENVIRONMENTAL & SUSTAINABILITY OFFICER

GENDER & LGBT+ RIGHTS OFFICER

 • Hayes, Kayla

INTERNATIONAL STUDENTS OFFICER

 • Cader, Namus
 • Gope, Abhisar

MATURE STUDENTS OFFICER

 • O’Reilly, Declan

POSTGRADUATE RESEARCH OFFICER

Voting will take place Thursday 7th March in the following locations

Please bring your Student ID Card with you to vote

CANDIDATES FOR THURSDAY 21st MARCH

Clubs Captain

 • Tom Keal

Societies Chairperson

Voting will take place online on www.yourspace.universityofgalway.ie 10am-8pm Thursday 21st of March. PLEASE NOTE: Only Club Captains and Society Auditors may vote in these elections. One vote per club/society.

Leas Uachtarán don Ghaeilge | Vice President for the Irish Language

 • Julieanne Molloy
 • Gary Murtagh
 • Shaurya Pratap Singh
 • Hitesh Tahilramani

Voting will take place online on www.yourspace.universityofgalway.ie 10am-8pm Thursday 21st of March

Hustings for Leas Uachtarán don Ghaeilge will take place 6pm Tuesday 19th March in the Fottrell Theatre at Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn 6

CANDIDATES FOR THURSDAY 28th MARCH

Ethnic Minorities Officer

 • Evergreen
 • McCARTHY, Kate
 • McKENNA, Lorcan
 • McMAHON, Brion
 • PATIL, Anmol Arvind
 • ROSHEN, Thomas Jacob
 • SHEEHAN, Noah
 • SOURAV, RaisuL

Postgraduate Taught Officer*

 • ARIF, Rameen
 • AUNON VIZCAINO, Emma
 • SANTAN, Vaidehi

Voting will take place online on www.yourspace.universityofgalway.ie 10am-8pm Thursday 28th of March

*Please note only registered Postgraduate students may vote in the Postgraduate Taught Officer election.